INFORMACJA

Sklep funkcjonujący pod adresem internetowym: https://gilletteshavemasters.pl/ w dniu 29.12.2017 wyłącza możliwość zakładania nowych kont użytkowników. 

Sklep funkcjonujący pod adresem internetowym: https://gilletteshavemasters.pl/ w dniu 31.12.2017 zawiesza swoją działalność. Realizowane będą zamówione we wcześniejszym terminie subskrypcje.

Sklep funkcjonujący pod adresem internetowym: https://gilletteshavemasters.pl/ w dniu 31.12.2018 zostaje zamknięty.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym,w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Navo Orbico Spółka z o.o.,Ul. Oświęcimska 51,43-100 Tychy). 

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 


REGULAMIN 

§1 Definicje 

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji,położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica,numer budynku,numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości),kod pocztowy oraz miejscowość. 

2. Adres reklamacyjny: 

Navo Orbico Spółka z o.o. 

Ul. Oświęcimska 51 

43-100 Tychy 

3. Dane kontaktowe: 

Navo Orbico Spółka z o.o. 

Ul. Oświęcimska 51 

43-100 Tychy 

e-mail: info@gilletteshavemasters.pl 

telefon: (32) 3256111 

4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona pod adresem http://gilletteshavemasters.pl/platnosci-i-dostawa 

5. Dowód zakupu – faktura,rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa. 

6. Formularz- formularz dostępny pod adresem https://gilletteshavemasters.pl/opinie umożliwiający Kupującemu zamieszczanie Opinii w Sklepie. 

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pakiecie. 

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami. 

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania,a w szczególności norm etycznych i zawodowych,o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami. 

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

12. Konto Kupującego – baza danych przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedającego zawierająca informacje o Kupującym wykorzystywane do realizacji składanych Zamówień. 

13. Kupujący – zarówno Konsument,jak i Klient. 

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego. 

15. Moment wydania rzeczy – moment,w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie. 

16. Opinie- zamieszczone w Sklepie przez Kupującego oceny,recenzje,komentarze lub jakiekolwiek inne informacje zawierające subiektywną ocenę Kupującego o Produktach lub obsłudze zamówień w Sklepie. 

17. Pakiet – dostępny w sklepie z góry skomponowany zestaw produktów stanowiący przedmiot umowy dostarczany w systemie sprzedaży abonamentowej zgodnie z częstotliwością wybraną przez Kupującego. 

18. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://gilletteshavemasters.pl/platnosci-i-dostawa 

19. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 

20. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy wchodząca w skład sprzedawanych w sklepie pakietów. 

21. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy. 

22. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy. 

23. Pseudonim- nazwa podana przez Kupującego,którą posłużył się dla zamieszczenia Opinii. 

24. Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Kupującego konta za pośrednictwem Sklepu przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego. 

25. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy. 

26. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem gilletteshavemasters.pl,za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie. 

27. Sprzedający: 

Navo Orbico Spółka z o.o. 

Ul. Oświęcimska 51 

43-100 Tychy 

NIP: 6462526337,REGON: 277632751 

KRS pod numerem: 0000046562 

28. Sprzedaż abonamentowa – sprzedaż polegająca na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas trwania subskrypcji z częstotliwością wskazaną przez Kupującego w miesiącach. 

29. Subskrypcja – usługa oferowana przez sklep umożliwiająca Kupującym korzystanie z opcji sprzedaży abonamentowej pakietów dostępnych w sklepie trwająca od momentu rejestracji Kupującego do momentu usunięcia Konta Kupującego równoznacznego z rozwiązaniem umowy ze Sprzedającym albo zakończenia czasu trwaniu subskrypcji wskazanego wcześniej przez Kupującego. 

30. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,potocznie określany Internetem. 

31. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących. 

32. Wada – zarówno wada fizyczna,jak i wada prawna. 

33. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową,a w szczególności jeśli rzecz: 

   a. nie ma ona właściwości,które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

   b. nie ma właściwości,o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, 

   c. nie nadaje się do celu,o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy,a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

   d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; 

   e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia,jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub    osobę trzecią,za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność,albo przez Konsumenta,który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; 

f. nie ma ona właściwości,o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba,która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba,która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy,znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent,chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani,oceniając rozsądnie,nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy. 

34. Wada prawna – sytuacja,kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej,a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

35. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; częstotliwość i rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy,dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. 

36. Zawieszenie działania- sytuacja,kiedy zostaje ograniczone działanie sklepu. Wyłączona zostaje możliwość zakładania nowych kont,wykupowanie nowych subskrypcji. Realizowane są na wcześniej ustalonych zasadach subskrypcje zakupione we wcześniejszym terminie.

37. Zamknięcie sklepu- sytuacja,kiedy zostaje wyłączona witryna oraz przestają być realizowane zamówienia sklepu.


§2 Warunki ogólne 

1. Do dnia 28.12.2017 sklep umożliwia zakładanie na portalu Konta Kupującego.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim,zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. 

3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. 

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

6. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego,natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie. 

7. Potwierdzenie,udostępnienie,utrwalenie,zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,faktury pro forma,informacji o prawie odstąpienia od umowy,niniejszego regulaminu w wersji pdf,wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf,linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy; 

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość,a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. 

9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza,FireFox wersja 3 lub nowsza,Opera wersja 9 lub nowsza,Chrome wersja 10 lub nowsza,Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH,na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer,FireFox,Opera,Chrome,Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu,dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://gilletteshavemasters.pl/,należy je wszystkie wyłączyć. 

10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło,niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego,który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu,poprawiania,aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie. 

11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk. 


§3 Zawarcie umowy i realizacja 

1. Zamówienia mogą składać tylko użytkownicy zarejestrowani,posiadający konto użytkownika. Mogą oni składać zamówienia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu do dnia 31.12.2018.

2. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie aktywnego Konta Kupującego zakładanego w procesie rejestracji z wykorzystaniem formularza elektronicznego poprzez wprowadzenie wskazanych w nim danych,m.in. imię,nazwisko,adres e-mail,hasło. 

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien co najmniej: 

a) wybrać jeden z dostępnych w sklepie pakietów, 

b) wybrać częstotliwość,z jaką będzie dostarczany przedmiot świadczenia, 

c) wybrać rodzaj płatności, 

d) wskazać miejsce wydania rzeczy 

e) złożyć w sklepie zamówienie poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. 

4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. 

5. Konta Konsumenckie można zakładać do dnia: 28.12.2017

6. Realizacja zamówienia Konsumenta następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego. 

7. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego,o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. 

8. Realizacja zamówienia Klienta następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. 

9. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo uiszczać opłatę za zamówienie zgodnie z wybraną przez siebie częstotliwością,z jaką będzie dostarczany przedmiot świadczenia. O obowiązku zapłaty Kupujący będzie informowany każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail informującej o gotowości zamówienia do wysyłki oraz zawierającej dane do uiszczenia płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego bądź link do uiszczenia płatności za pośrednictwem systemu PayU. 

10. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia. 

11. Wysłanie pierwszego pakietu następuje w terminie do 5 dni roboczych od chwili realizacji zamówienia. 

12. Przedmiot umowy dostarczany jest pod wskazane przez Kupującego podczas składania zamówienia miejsce wydania rzeczy. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy rzeczy. 


§4 Prawo do odstąpienia od umowy 

1. Konsumentowi,przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,art. 34 Prawa konsumenckiego. 

2. Zgodnie z art.28 Prawa konsumenckiego bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

a) dla umowy,w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz,będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,a w przypadku umowy,która: 

• obejmuje wiele rzeczy,które są dostarczane osobno,partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy,partii lub części, 

• polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu,którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego,na formularzu dostępnym pod adresem http://gilletteshavemasters.pl/upload/sm_formularz_odstapienia.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 

4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie. 

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy,umowa jest uważana za niezawartą. 

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie,jednak nie później niż 14 dni od dnia,w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy,od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. 

9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych,które nie są zapisane na nośniku materialnym,jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego. 

10. Na postawie art. 38 Prawa konsumenckiego odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy,w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Ze względu na to,iż ostrza dostępne w sklepie sprzedawane są w zapieczętowanym opakowaniu odstąpienie od umowy nie będzie możliwe po otwarciu opakowania. 

11. Sprzedający niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,w tym koszty dostarczenia rzeczy,a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. 

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności,jakiego użył Konsument,chyba że okaże się to niemożliwe: wówczas Konsument zgadza się na inny sposób płatności,który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,w zależności od tego,które zdarzenie nastąpi wcześniej. 


§5 Rękojmia 

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). 

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). 

3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę,może: 

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; 

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

4. Konsument,może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego,przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,a także bierze się pod uwagę niedogodności,na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

5. Konsument nie może odstąpić od umowy,jeżeli wada jest nieistotna. 

6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę,może również: 

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; 

b) żądać usunięcia wady. 

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta,jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

9. W przypadku,jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana,Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady,jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania,do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego,Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 

10. Konsument,który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi,jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny,a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione,Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu,w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 

11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający,za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10. 

12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. 

13. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do: 

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; 

b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy; 

c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; 

d) żądania usunięcia wady. 

W przeciwnym wypadku uważa się,że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. 

14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi,jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 

15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku,licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 

16. W przypadku,kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 

17. W terminach określonych w §5 pkt 14-16 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej,a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień,przysługujących Konsumentowi z tego tytułu,ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego,przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi,przysługujących Konsumentowi,zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. 

19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16,z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia,w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady,a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia,w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. 


§6 Zamieszczanie opinii 

1. Do zamieszczenia Opinii w Sklepie prowadzonym przez Sprzedającego uprawniony jest Kupujący zarejestrowany w Sklepie. 

2. Opinie zamieszczane są przez Kupującego za pomocą wybranego przez niego Pseudonimu. Pseudonim nie może naruszać praw osób trzecich lub dobrych obyczajów. Opinie zamieszczane są poprzez wypełnienie pól oznaczonych w Formularzu jako obowiązkowe. Kupujący może wypełnić pola oznaczone jako nieobowiązkowe. Opinie mogą być zamieszczane tylko w języku polskim. 

3. Opinie mogą pojawić się w Sklepie po zatwierdzeniu przez Sprzedającego. 

4. Zamieszczona przez Kupującego Opinia nie może: 

• naruszać dobrych obyczajów,zasad współżycia społecznego lub obowiązującego prawa,w szczególności praw osób trzecich; 

• zawierać odnośników do innych serwisów internetowych; 

• zawierać reklam,cenników,ogłoszeń,ofert,adresów e-mail,numerów telefonów,adresów pocztowych oraz innych form danych kontaktowych; 

• posiadać charakteru zniesławiającego,oczerniającego lub szykanującego jakąkolwiek osobę; 

• zawierać treści obraźliwych,pornograficznych,dyskryminujących,wzywających do nienawiści rasowej,wyznaniowej lub etnicznej,powszechnie uznanych za wulgarne lub propagujące przemoc; 

• być fałszywa,wprowadzać w błąd lub nie odnosić się w całości lub w części do opiniowanych Produktów; 

• zawierać szkodliwej dla stabilności działania Sklepu zawartości,w szczególności wirusów komputerowych. 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niepublikowania Opinii naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub z innych ważnych przyczyn. 

6. W przypadku gdy Opinia stanowi utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie (dalej: "Ustawa"),z chwilą zamieszczenia Opinii Kupujący udziela Sprzedającemu niewyłącznej,nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z Opinii na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Ustawie. Kupujący zezwala na udzielanie dalszych licencji przez Sprzedającego na tych samych polach eksploatacji. 

7. Kupujący zezwala Sprzedającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich od Opinii oraz udziela Sprzedającemu prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich od Opinii osobom trzecim. 

8. Z chwilą zamieszczenia Opinii Kupujący zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Opinii oraz upoważnia Sprzedającego do ich wykonywania w jego imieniu. 

9. Kupujący zamieszczając Opinię wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 


§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający. 

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu,poprawiania,aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 

3. Szczegółowe zasady zbierania,przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności,która znajduje się pod adresem: http://gilletteshavemasters.pl/polityka-prywatnosci 


§8 Postanowienia końcowe 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane,gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. 

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://gilletteshavemasters.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji,kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne,jeśli Konsument wyrazi taką wolę,rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W tym celu Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. 


Katowice,14.12.2017